Mynediad at ddyfeisiau digidol | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Dyfeisiau digidol ar gyfer pobl sydd mewn perygl o allgáu digidol

Mynediad at ddyfeisiau digidol | Hyder Digidol Sir Ddinbych

Rydym yn cynnig dyfeisiau digidol i bobl sydd mewn perygl o allgáu digidol. Rhaid i dderbynwyr gael eu cyfeirio at Hyder Digidol Sir Ddinbych gan sefydliad cyfeirio trydydd sector cyhoeddus neu drydydd sector.

Mae Hyder Digidol Sir Ddinbych yn fenter arloesol a ariennir gan y Gronfa Ffyniant Gyffredin a’i darparu gan Cwmpas, sy’n ymroddedig i bontio’r gagendor digidol yn Sir Ddinbych. Ein cenhadaeth yw grymuso unigolion gyda’r offer a’r sgiliau digidol sydd eu hangen arnyn nhw i gael mynediad at wasanaethau hanfodol, cyfathrebu ag anwyliaid, a ffynnu mewn byd cynyddol ddigidol.

Rydym yn cynnig amrywiaeth o ymyriadau wedi’u teilwra sydd wedi’u cynllunio i ddiwallu anghenion amrywiol ein cymuned:

Cymorth Digidol Personol: Mae ein tîm ymroddedig yn darparu cymorth yn y gymuned, gan gwmpasu popeth o sgiliau digidol sylfaenol i lywio gwasanaethau cyhoeddus ar-lein a llythrennedd iechyd digidol.

Cyfleoedd am Hyfforddiant Cynhwysiant Digidol: Rydym yn cynnal sesiynau hyfforddi mewn lleoliadau cymunedol, sy’n cynnwys cymorth galw heibio a chyrsiau i wella sgiliau digidol, gan sicrhau nad oes neb yn cael ei adael ar ôl.

Gwasanaethau Atgyfeirio: Rydym yn cysylltu unigolion â gwasanaethau cyflogadwyedd ac addysg bellach perthnasol, gan eu grymuso i gyrraedd eu llawn botensial.

Dosbarthu Dyfeisiau Digidol: I’r rhai sydd mewn perygl o gael eu cau allan yn ddigidol, rydym yn darparu mynediad at ddyfeisiau digidol hanfodol, gan gynnwys gliniaduron, tabledi, ffonau symudol, a mwy.

Mae ein dull wedi’i dargedu at unigolion sy’n wynebu rhwystrau i gynhwysiant digidol, gan gynnwys:

 • Pobl hŷn
 • Pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd hirdymor
 • Y rhai sydd wedi’u cau allan yn ariannol
 • Unigolion â chyrhaeddiad addysgol is
 • Trigolion mewn ardaloedd gwledig
 • Siaradwyr Cymraeg a’r rhai nad ydyn nhw’n defnyddio Saesneg fel iaith gyntaf
 • Unigolion ynysig yn gymdeithasol ac unig
 • Unigolion digartref

I fod yn gymwys ar gyfer ein cymorth digidol, rhaid i unigolion gael eu hatgyfeirio gan bartner cyhoeddus neu drydydd sector cydnabyddedig a bodloni’r meini prawf canlynol:

 • Methu â chael mynediad at wasanaethau cyhoeddus hanfodol oherwydd problemau cysylltedd, diffyg dyfeisiau addas, neu ddiffyg sgiliau digidol.
 • Atgyfeiriad gan bartner addas gyda naratif yn disgrifio’r angen am y ddyfais ac addasrwydd y ddyfais.
 • Yn perthyn i un o’r grwpiau targed a grybwyllir uchod, er y byddwn yn ymdrechu i gefnogi unrhyw un sydd mewn perygl o gael eu cau allan yn ddigidol.

Os gallech chi neu rywun rydych chi’n ei adnabod elwa o’n gwasanaethau, cysylltwch â phartner atgyfeirio cydnabyddedig yn eich cymuned. Bydd disgwyl i dderbynwyr gwblhau gweithdy ‘Cyflwyniad i Learn My Way’ neu debyg cyn y gallan nhw dderbyn unrhyw ddyfeisiau. Bydd disgwyl i bartneriaid atgyfeirio ddarparu astudiaeth achos fer yn nodi sut mae’r derbynnydd wedi elwa o dderbyn y cymorth.

Rhaid cyflwyno ceisiadau erbyn 31 Hydref i sicrhau bod dyfeisiau’n cael eu prynu a’u trosglwyddo erbyn diwedd Tachwedd 2024.

Am unrhyw ymholiadau neu wybodaeth bellach, cysylltwch â Thîm Hyder Digidol Sir Ddinbych: dcdenbighshire@cwmpas.coop

 

Dogfen Meini Prawf Cymhwysedd

Ffurflen Gais

Cytundeb Derbynnydd