Hyder Digidol Sir Ddinbych

Hyder Digidol Sir Ddinbych

Nid yw hyd at 9% o boblogaeth Sir Ddinbych ar-lein, o gymharu â chyfartaledd cenedlaethol o 7%.

Mae hyn yn golygu bod yna ddinasyddion sydd heb y mynediad (oherwydd diffyg dyfais neu gysylltedd gwael neu ddim cysylltedd o gwbl), sgiliau na hyder i ddefnyddio technoleg ddigidol. Mae gan tua 22% o’r boblogaeth ddiffyg sgiliau mewn o leiaf un o’r 5 maes sgiliau digidol sylfaenol. Mae mynediad i lawer o wasanaethau hanfodol, gan gynnwys iechyd, ar-lein bellach, felly mae llawer o bobl yn Sir Ddinbych wedi’u hallgáu rhag cael mynediad i wasanaethau sylfaenol oherwydd eu bod wedi’u hallgáu’n ddigidol.

Bydd yr ymyriad hwn a alluogwyd drwy’r Gronfa Ffyniant Gyffredin yn gwella lefelau cynhwysiant digidol ac yn lleihau’r rhwystrau y mae trigolion Sir Ddinbych yn eu hwynebu sy’n eu hatal rhag symud i gyflogaeth ac addysg, gan ddarparu ystod o ymyriadau cynhwysiant digidol uniongyrchol i ddinasyddion Sir Ddinbych. Bydd yn ymgorffori:

 • Cefnogaeth cynhwysiant digidol un-i-un uniongyrchol yn y gymuned. Bydd hyn yn cynnwys sgiliau digidol sylfaenol, mynediad at wasanaethau cyhoeddus a llythrennedd iechyd digidol yn unol â lansiad ap GIG Cymru.
 • Cyfleoedd hyfforddi cynhwysiant digidol mewn lleoliadau cymunedol. I gynnwys cymorth galw heibio, cyrsiau sgiliau cynhwysiant digidol.
 • Cyfeirio at wasanaethau cyflogadwyedd ac addysg bellach perthnasol.

Bydd o fudd i unigolion yn Sir Ddinbych sy’n profi allgáu digidol oherwydd rhai neu bob un o’r ffactorau canlynol.

 • Sgiliau, llythrennedd digidol sylfaenol
 • Tlodi, anallu i fforddio mynediad at dechnoleg a thrwy hynny gael mynediad at adnoddau ar-lein fel bancio a chyflenwyr ynni.
 • Daearyddiaeth, cysylltedd 4G neu fand eang cyfyngedig neu ddim o gwbl.
 • Y gallu i gael mynediad at ofal iechyd.
 • Angen mynd i’r afael ag unigrwydd ac arwahanrwydd.

Mae’r rhain yn debygol o gynnwys:

 • Pobl hŷn
 • Pobl ag anableddau neu gyflyrau iechyd hirdymor
 • Pobl sydd wedi’u hallgáu’n ariannol
 • Pobl â chyrhaeddiad addysgol is
 • Pobl mewn ardaloedd gwledig
 • Siaradwyr Cymraeg ac eraill nad ydynt yn defnyddio Saesneg fel iaith gyntaf
 • Pobl ynysig ac unig yn gymdeithasol
 • Pobl ddigartref

Rydym yn cynnig amrywiaeth o sesiynau galw heibio, gweithdai, a chyrsiau sgiliau hanfodol. Mae darpariaeth ddiweddar wedi cynnwys sesiynau ar ddiogelwch ar-lein, siopa’n ddiogel ar-lein, hanes a hel atgofion, chwilio am waith, adnoddau iechyd a lles ar-lein, ymgyfarwyddo llechen a chyfrifiaduron sylfaenol ac ymwybyddiaeth cyfryngau cymdeithasol.

Rydym yn gweithio gyda thai cymdeithasol, yr awdurdod lleol, llyfrgelloedd, y trydydd sector ac unrhyw grwpiau sydd ag angen cynhwysiant digidol. Rydym yn darparu hyfforddiant mewn lleoliadau cymunedol a gallwn sefydlu cyrsiau pwrpasol i ddiwallu eich anghenion cynhwysiant digidol.

Am fwy o wybodaeth neu i gymryd rhan, mae croeso i chi gysylltu. dcdenbighshire@cwmpas.coop

Gyda’n gilydd, gadewch i ni adeiladu Sir Ddinbych ddigidol gynhwysol.

Gweld ein digwyddiadau sydd i ddod

Cael mynediad i ddyfeisiau digidol

 

Gweld be mae pobl yn ei ddweud amdanom ni:

Mair, Dinbych

Mae Mair wedi mynychu nifer o sesiynau galw heibio digidol a gweithdai ers Ionawr 2024. Erbyn mis Ebrill, roedd hi’n teimlo’n ddigon cyfforddus i ymuno â’n Cwrs Sgiliau Digidol Hanfodol yn Hwb Dinbych, a gwblhaodd a derbyniodd dystysgrif ar ei gyfer. Dyma beth oedd gan Mair i’w ddweud am ei phrofiad yn cael ei chefnogi gennym ni yn Hyder Digidol Sir Ddinbych.

Virginia, Y Rhyl

Ymunodd Virginia â ni am y tro cyntaf yn ein Caffi Digidol yn Hwb Dinbych, lle dysgodd y pethau sylfaenol o fod yn fwy diogel ar-lein. Yna mynychodd weithdai ar Archwilio’r Byd Digidol, lle gwnaethom ddarganfod sut i ddod o hyd i adloniant a gwybodaeth hanesyddol gan ddefnyddio Google a YouTube, a arweiniodd hynny at weithdy arall i ddysgu mwy am Ddiogelwch Ar-lein. Dyma beth oedd gan Virginia i’w ddweud am ei phrofiad yn cael ei chefnogi gennym ni yn Hyder Digidol Sir Ddinbych.

Jim, Prestatyn

Ymunodd Jim â rhai o’n sesiynau Cwrs Sgiliau Digidol Hanfodol a gynhaliwyd ym Mhrestatyn, ond mynychodd hefyd gymorth galw heibio digidol pellach gan ein hyfforddwyr i gyd-fynd â hyn. Roedd ganddo ffôn clyfar yn barod, ond nid oedd yn gwybod sut i wneud y gorau ohono cyn ein cefnogaeth. Dyma beth oedd gan Jim i’w ddweud am ei brofiad yn cael ei gefnogi gennym ni yn Hyder Digidol Sir Ddinbych.

Cwrs Sgiliau Hanfodol Digidol – wedi’i gwblhau:

Cysylltwch

Enw(Required)
Ebost(Required)

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog o agenda Lefelu i Fyny llywodraeth y DU ac yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder yn ei lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, gan fuddsoddi mewn cymunedau a lle, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy