Ein stori - Cwmpas

Ein stori

Mae gennym hanes hir o gefnogi cwmnïau cydweithredol a mentrau cymdeithasol yng Nghanolfan Cydweithredol Cymru. Dyma grynodeb o’r digwyddiadau allweddol yn ein hanes…

Ein stori

Cerrig milltir allweddol

1982
1982

Sefydlwyd Cwmpas ym 1982 gan TUC Cymru, fel Ganolfan Cydweithredol Cymru, i ddarparu cymorth busnes i gwmnïau cydweithredol yng Nghymru.

1988

Helpodd Cwmpas i sefydlu’r undeb credyd cyntaf yng Nghymru yn Rhydyfelin. Dechreuodd hefyd ddarparu cyngor i undebau llafur a’u haelodau ynghylch perchnogaeth gweithwyr.

1995

Daeth Glofa’r Tŵr y cwmni mwyaf dan berchnogaeth gweithwyr yng Nghymru gyda chefnogaeth gan Cwmpas. Helpodd Cwmpas hefyd i sefydlu undeb credyd cyntaf y DU yn seiliedig ar Ymddiriedolaeth GIG, ym Mhen-y-bont ar Ogwr

Dechreuodd Cwmpas weithio gyda mentrau cymdeithasol yng Nghymru a daeth yn Gadeirydd cyntaf Rhwydwaith Menter Gymdeithasol Cymru gyfan.

2000

Cafodd Cwmpas gefnogaeth hefyd gan Lywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer menter datblygu undebau credyd a chronfeydd grant sylweddol, a ddaeth wedyn yn brosiect blaenllaw o dan y rhaglen cronfeydd strwythurol Ewropeaidd newydd.

2001

Mae Cwmpas yn dwyn ynghyd Rwydwaith Cymorth Cymunedau yn Gyntaf i gefnogi gwaith y rhaglen Cymunedau yn Gyntaf.

2002

Darparodd Ymddiriedolaeth Adfywio Meysydd Glo gyllid pellach i’r Cwmpas weinyddu’r Cynllun Adbrynu Dyled a Chyngor Arian i amddiffyn y rhai sydd fwyaf mewn perygl rhag benthycwyr stepen drws.

2004

Mae’r Cwmpas yn sicrhau cyllid Amcan Un Ewropeaidd i barhau i weithio i ddatblygu cwmnïau cydweithredol ac arwain at ehangu’r Cwmpas yn sylweddol.

2005

Mae Strategaeth Menter Gymdeithasol Cymru Llywodraeth Cynulliad Cymru yn cydnabod yn ffurfiol y rôl y mae mentrau cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn ei chwarae mewn datblygu economaidd.

2006

Mae Communities@One yn cael ei lansio gan Gyfarwyddiaeth Cymunedau Llywodraeth Cynulliad Cymru. Mae Cwmpas yn ennill y contract i gyflawni’r fenter cynhwysiant digidol hon.

2007

Mae Cwmpas yn lansio prosiect Masnach Deg sy’n gweithio gyda busnesau ledled Cymru i ddangos iddynt fanteision mabwysiadu polisi Masnach Deg, yn dilyn cyllid gan Lywodraeth Cynulliad Cymru.

2009

Mae’r Cwmpas yn ennill contractau i gyflawni’r Prosiect Cymorth Menter Gymdeithasol a phrosiect cynhwysiant digidol Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymunedau 2.0.

2010

Yn 2010 gwelwyd newid yn y Prif Weithredwr. Ar ôl cyfanswm o 18 mlynedd gyda’r Cwmpas, gadawodd Simon Harris i ddod yn Gyfarwyddwr Cymru mewn Busnes yn y Gymuned.

Daeth Derek Walker yn ei le, yn dod o Gyfarwyddwr Materion Allanol yng Nghronfa’r Loteri Fawr.

2011

Mae’r Cwmpas yn lansio’r prosiect Olyniaeth Busnes a Chonsortia. Cyflogodd y prosiect dîm arbenigol i hyrwyddo perchnogaeth gweithwyr i berchnogion busnes sy’n gadael yn ogystal â hyrwyddo cydweithredu yn y sector preifat ar ffurf consortia cydweithredol.

2012

Mae Gweinidog Tai, Adfywio a Threftadaeth Llywodraeth Cymru, Huw Lewis, yn cyhoeddi ei fod am weld cartrefi yn cael eu hadeiladu yng Nghymru gan ddefnyddio fframwaith cydweithredol.

Lansir y rosiect Tai Cydweithredol i gynyddu’r cyflenwad o dai cydweithredol yng Nghymru. Sefydlir cynlluniau arloesi yng Nghaerdydd, Caerfyrddin a Chasnewydd.

2014

Yn 2014 cyhoeddwyd adroddiad gan Gomisiwn Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol. Sefydlwyd y Comisiwn yn dilyn cynnig gan Cwmpas.

Mae’r Cwmpas yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i sicrhau bod y Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) sy’n dod i’r amlwg yn cynnwys cyfeiriad at fentrau cydweithredol a mentrau cymdeithasol a’u cefnogi.

Symudodd Cwmpas ei phrif swyddfa o Gaerdydd i Gaerffili

2015

Dyfernir y contract i’r Cwmpas ar gyfer rhaglen cynhwysiant digidol newydd o’r enw Cymunedau Digidol Cymru.

Mae’r Cwmpas yn sicrhau cyllid gan yr Undeb Ewropeaidd a Llywodraeth Cymru i ddatblygu Busnes Cymdeithasol Cymru, prosiect gwerth £15m i ddarparu cefnogaeth twf i fentrau cymdeithasol, cwmnïau cydweithredol a busnesau sy’n eiddo i weithwyr ledled Cymru.

2016

Mae’r Cwmpas yn datblygu Gofal i Gydweithredu, prosiect i gynorthwyo pobl i ddod ynghyd i gynllunio a thrafod eu hanghenion gofal a chymorth eu hunain. Nod y prosiect yw helpu pobl i sefydlu eu cydweithfeydd eu hunain i helpu i ddarparu gofal a chefnogaeth.

Mae’r Cwmpas yn lansio Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru, prosiect arloesol i helpu cymunedau i ariannu prosiectau newydd gan ddefnyddio cyfranddaliadau cymunedol. Mae’r prosiect yn darparu arweiniad technegol ar ddatblygu cynlluniau a allai godi cyllid ecwiti gan aelodau’r gymuned.

2019

Mae’r Cwmpas yn sicrhau £3m i ddatblygu gwasanaeth cymorth busnes cychwynnol newydd fel rhan o Fusnes Cymdeithasol Cymru.

Lansio cynhyrchion masnachol newydd Cyswllt Busnes Cymdeithasol ac Academi Menter Gymdeithasol Cymru.

Lansio rhaglen cynhwysiant digidol newydd gyda ffocws penodol ar iechyd o’r enw Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Lles.

2020

Mewn cydweithrediad â mentrau cymdeithasol ac asiantaethau cymorth menter gymdeithasol a gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru, mae’r Cwmpas yn lansio gweledigaeth a chynllun gweithredu Trawsnewid Cymru Trwy Fenter Gymdeithasol.

Mae Cymunedau Digidol Cymru yn cyrraedd y 3 olaf yng ngwobrau Arweinwyr Digidol 100 yn y categori Menter Sgiliau Digidol neu Gynhwysiant y Flwyddyn am eu cynllun benthyca llechen yn ystod argyfwng COVID-19.

2021

Rhaglen Arweinwyr Cymdeithasol Cymru yn Lansio yng Nghymru i gynorthwyo adferiad y Trydydd Sector yng Nghymru.

Mae Cwmpas yn dathlu penblwydd y gweledydd Cydweithredol Cymreig Robert Owen yn 250 oed.

Grŵp Gweithgareddau Therapiwtig yn ennill Gwobr Menter Gymdeithasol y Flwyddyn yng Ngwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2021.

Mae Cwmpas yn cyhoeddi ei chyfrifiad 2020/21 o’r sector Busnes Cymdeithasol yng Nghymru, sy’n amcangyfrif bod y sector yn cynnwys hyd at 2,309 o fusnesau a hyd at 56,000 o weithwyr, gan gynhyrchu gwerth £3.1–3.8 biliwn.

2022

Mae rhaglen cynhwysiant digidol Llywodraeth Cymru, Cymunedau Digidol Cymru, yn cael ei hymestyn tan 2025

Mae Cwmpas yn cynnal Grŵp Trawsbleidiol y Senedd ar gyfer Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol