Byw mewn tai cydweithredol

Asesu buddion posibl byw mewn tai cydweithredol a/neu dai dan arweiniad y gymuned (TCAG)

Byw mewn tai cydweithredol

Asesu buddion posibl byw mewn tai cydweithredol a/neu dai dan arweiniad y gymuned (TCAG)

Adroddiad i fuddion CCLH, yn canolbwyntio ar brofiadau unigolion sydd wedi byw mewn lleoliad cydweithredol neu gymunedol.

Dros y blynyddoedd rydym wedi gweld y manteision ysgafnach y gellir eu sicrhau o fyw mewn TCAG, ond yn credu bod yr amser yn iawn i brofi hyn drwy gomisiynu ymchwil a oedd yn canolbwyntio fwy ar lais unigolion a’u profiadau, a llai ar sefydliadau sy’n gefnogi. Mae ein galluogi i ddysgu o’r heriau yn ogystal â’r manteision sy’n gysylltiedig â datblygu a byw mewn TCAG yn hollbwysig i ddatblygu mudiad sy’n ffynnu yng Nghymru.

Buddion allweddol

Yn y gwaith ymchwil hwn, disgrifiodd pobl sy’n byw mewn tai cydweithredol a thai dan arweiniad y gymuned (TCAG) amrywiaeth eang o fuddion maen nhw wedi’u cael yn sgil byw yn eu cynlluniau. Roedd y rhain yn cynnwys:

 • Gwell sgiliau
 • Mwy o hyder
 • Gwell iechyd corfforol
 • Gwell lles meddyliol
 • Gwell sefyllfa ariannol
 • Llai o unigrwydd/arwahanrwydd
 • Mwy o ymdeimlad o gymuned
 • Mwy o allu i fyw mewn cytgord â’u gwerthoedd a’u hamgylchedd.

Roedd y darparwyr a gyfwelwyd ar gyfer y gwaith ymchwil hwn hefyd wedi amlygu amrywiaeth eang o fuddion sy’n deillio o’u cynlluniau TCAG. Roedd y rhain yn cynnwys:

 • Llai o drafferth gosod tai / llai o eiddo gwag
 • Llai o ôl-ddyledion rhent ymhlith tenantiaid
 • Llai o gwynion gan denantiaid
 • Llai o achosion o ymddygiad gwrthgymdeithasol
 • Mwy o ymgysylltiad gan breswylwyr
 • Gwell cydlyniant cymunedol

Comisiynwyd yr ymchwil hon gan Communities Creating Homes, a ddarperir gan Cwmpas, gyda chefnogaeth gan DTA Cymru ac a ariennir gan Sefydliad Nationwide a Llywodraeth Cymru.