Cronfa Ffyniant Gyffredin

Darganfyddwch sut y gallwch gael cymorth Cwmpas yn eich rhanbarth

Cronfa Ffyniant Gyffredin

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog o agenda Lefelu i Fyny llywodraeth y DU ac yn darparu £2.6 biliwn ar draws y DU, o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder yn ei le a chynyddu cyfleoedd bywyd ar draws y DU gan fuddsoddi mewn cymunedau a lle, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau.

Nod trosfwaol y Gronfa yw:

Meithrin balchder mewn lle a chynyddu cyfleoedd bywyd

Nod yr UKSPF yw cyflawni hyn drwy dair blaenoriaeth fuddsoddi:

 • Cymuned a Lle;
 • Cefnogi Busnes Lleol; a,
 • Pobl a Sgiliau (gan gynnwys rhifedd oedolion)

Sut i gael cymorth Cwmpas yn eich ardal

Mae cyllid wedi’i ddyrannu i gynghorau a rhanbarthau i ddarparu ein gwasanaethau ledled Cymru, gan gynnwys mentora a chymorth menter gymdeithasol uniongyrchol, datblygu perchnogaeth gweithwyr, a llawer mwy.

Gallwch ddod o hyd i ba wasanaethau penodol sydd ar gael yn eich rhanbarth o’r Gronfa Ffyniant Gyffredin isod.

Cliciwch ar eich rhanbarth isod i ddarganfod pa gymorth sydd ar gael yn eich ardal chi:

Nod Cwmpas yw adeiladu’r economi gymdeithasol ym Mhowys trwy ddarparu cymorth busnes wedi’i dargedu ar gyfer busnesau cymdeithasol cyn-cychwyn, dechrau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes, gan gynnig cymorth arbenigol i fusnesau cymdeithasol newydd, busnesau newydd a rhai sy’n bodoli eisoes ym Mhowys.

Bydd hyn yn cael ei ddarparu gan gynghorydd busnes cymdeithasol a fydd yn gweithio gyda busnesau unigol i’w cefnogi i:

 • Datblygu ac ymgorffori eu busnesau (os oes angen)
 • Adolygu ac asesu modelau busnes a llywodraethu.
 • Datblygu strategaethau twf trwy weledigaeth a chynllunio busnes.
 • Cefnogaeth gyda chynllunio ariannol a marchnata
 • Mentora

Bydd Cwmpas hefyd yn:

 • Hwyluso rhwydweithio rhanbarthol i fusnesau cymdeithasol ar draws Canolbarth Cymru yn bersonol ac ar-lein mewn digwyddiadau a gweithdai.
 • Hyrwyddo cyfleoedd twf o fewn Canolbarth Cymru mewn meysydd fel cyllid, caffael a chadwyni cyflenwi, tueddiadau newydd a chyfleoedd busnes trwy ddiweddariadau ar-lein a gweminarau.
 • Gweithredu fel cyswllt rhwng yr awdurdod lleol a’r sector busnes cymdeithasol ym Mhowys

Cysylltwch am gefnogaeth

 

Bydd Cwmpas yn darparu cymorth busnes ac ymgynghori arbenigol a gweithgarwch datblygu’r farchnad i wella gallu cyflawni Busnes Cymdeithasol Cymru (SBW) a chefnogi busnesau cymdeithasol yng Nghaerffili i gychwyn a thyfu, gan gefnogi perchnogion busnesau bach a chanolig hefyd i ystyried perchnogaeth gweithwyr fel opsiwn olyniaeth addas.

Drwy Fwrdeistref Sirol Caerffili, byddwn yn darparu;

 • Gweithgareddau datblygu a chefnogi mentrau cymdeithasol gan gynnwys cymorth busnes cymdeithasol uniongyrchol, cymorth ymgynghori ychwanegol lle bo angen ac ymyriadau datblygu’r farchnad.
 • Cymorth datblygu perchnogaeth gweithwyr gan gynnwys cymorth busnes uniongyrchol, cymorth arbenigol ar gyfer treth a phrisiadau ac ymyriadau datblygu’r farchnad.

Cysylltwch am gefnogaeth

Bydd y prosiect hwn yn darparu cefnogaeth busnes cymdeithasol a pherchnogaeth gweithwyr yng Ngwynedd ac Ynys Môn.

Darparu cefnogaeth ymgynghorol arbenigol a gweithgaredd datblygu marchnad ar draws Ynys Môn a Gwynedd.

Cynnig cymorth ymgynghorol arbenigol (mewn meysydd fel AD, Treth, Cyllid ac ati) a gweithgarwch datblygu’r farchnad wedi’i gynllunio i gefnogi’r sector i dyfu drwy rwydweithio, cynnig hyfforddiant a digwyddiadau ar themâu megis mynediad at gyllid, digidol, marchnata a hyrwyddo grant awdurdodau lleol a chynlluniau cymorth.

Yn ogystal, hyrwyddo perchnogaeth gweithwyr i fusnesau yng Ngwynedd er mwyn eu hangori ymhellach i’r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu. Mae hyn yn arbennig o bwysig mewn ardaloedd mwy gwledig er mwyn sicrhau nad ydym yn colli cyflogwyr sydd wedi hen ennill eu plwyf a allai roi’r gorau i fasnachu oherwydd diffyg cynllunio ar gyfer olyniaeth neu gael eu gwerthu y tu allan i’r ardal drwy werthiant masnach.

Cwmpas fydd yn cyflawni’r prosiect. Mae gan Cwmpas brofiad helaeth o gefnogi busnesau cymdeithasol yng Ngogledd Orllewin Cymru ac mae wedi cael llwyddiant wrth ddatblygu a chefnogi perchnogaeth gweithwyr yng Ngwynedd.

Cysylltwch am gefnogaeth