Cronfa Ffyniant Gyffredin | Sir Gaerfyrddin

Cronfa Ffyniant Gyffredin | Sir Gaerfyrddin

Un o brif ddyheadau’r prosiect hwn yw defnyddio cyfuniad o egwyddorion adeiladu cyfoeth cymunedol i greu cronfa newydd o gyflenwyr gwasanaeth parod i dendro a fydd yn ysgogi’r economi leol ac yn creu gwerth cymdeithasol y tu hwnt i werth pob tendr.

Drwy Gwmpas, bydd ymgynghorydd busnes cymdeithasol yn cynnig cymorth busnes arbenigol i gymunedau, busnesau cymdeithasol newydd a busnesau cymdeithasol presennol yn Sir Gaerfyrddin. Bydd hyn yn helpu busnesau cymdeithasol i archwilio ffyrdd newydd o ddarparu cynnyrch a gwasanaethau gan gynnwys mynd i mewn i sectorau newydd. Mae’r cymorth a gynigiwn yn canolbwyntio ar lwybrau i dwf busnes, marchnata, arallgyfeirio cynnyrch a gwasanaeth a meithrin gwybodaeth a gallu i gael mynediad at gyfleoedd caffael ac i reoli contractau dilynol yn effeithiol. Bydd y cymorth hwn yn cael ei ategu gan gymorth busnes arbenigol mewn meysydd fel AD, cyllid a threth o fframwaith o ymgynghorwyr allanol a gomisiynwyd.

Bydd ein cynghorydd datblygu’r farchnad yn cefnogi’r sector busnes cymdeithasol ehangach yn Sir Gaerfyrddin i feddwl am gyllid, strategaethau twf a chaffael. Bydd hyn ar ffurf sesiynau hyfforddi ar-lein, digwyddiadau rhwydweithio wyneb yn wyneb rheolaidd, datblygiad cymheiriaid a hacathons cymunedol.

Offeryn y mae Cwmpas yn ei ddefnyddio i ddod â phobl at ei gilydd i ddatblygu syniadau i ddatrys problemau sy’n effeithio arnynt yw hacathonau. Maent yn gynhwysol, yn ddemocrataidd a gallant greu atebion arloesol trwy harneisio syniadau a safbwyntiau cyfunol y rhai sy’n mynychu. Darganfyddwch fwy am Hackathons yma.

Cysylltwch

Gwnewch gais isod i gysylltu ag un o'n Hymgynghorwyr Busnes ar gyfer eich sir

Gwnewch gais yma

Mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn biler canolog o agenda Lefelu i Fyny llywodraeth y DU ac yn darparu £2.6 biliwn o gyllid ar gyfer buddsoddiad lleol erbyn mis Mawrth 2025. Nod y Gronfa yw gwella balchder yn ei lle a chynyddu cyfleoedd bywyd ledled y DU, gan fuddsoddi mewn cymunedau a lle, cefnogi busnesau lleol, a phobl a sgiliau. Am ragor o wybodaeth, ewch i:
https://www.gov.uk/government/publications/uk-shared-prosperity-fund-prospectus.cy