Gwasanaethau ymgynghori

Mae ein tîm ymgynghori yma yng Cwmpas wedi datblygu gwasanaeth unigryw i helpu sefydliadau, yn y sector cyhoeddus, preifat a’r trydydd sector i gael yr effaith gymdeithasol fwyaf.

Gwasanaethau ymgynghori

Gwasanaethau Ymgynghori Busnes

Mae tîm ymgynghoriaeth busnes Cwmpas yn canolbwyntio ar annog busnesau i fod yn arloesol a dod o hyd i ffordd o gael effaith gadarnhaol ar eu cymuned leol trwy brynu’n lleol ac yn gymdeithasol.

Wrth galon ein gwasanaeth ymgynghori busnes, mae’r awydd i hybu adeiladu cyfoeth cymunedol. Mae’r gwaith a wnawn gyda’n cleientiaid yn canolbwyntio ar yr effaith y gallant ei chael ar eu rhanddeiliaid, drwy gadw cyflogaeth a chaffael yn lleol, a gwella cyfleoedd a chyfoeth yn yr economi a’r gymuned leol.

Cydweithio â’n cleientiaid

Mae’r tîm yn cefnogi sefydliadau ym mhob sector ac yn hyrwyddo newid cadarnhaol mewn meysydd gan gynnwys; gwerth cymdeithasol, trawsnewid digidol, dysgu a datblygu, strategaeth fusnes, ymgysylltu, gwerthuso ac ymchwil. Mae ein cleientiaid yn amrywio o awdurdodau lleol, cymdeithasau tai, prifysgolion, elusennau, mentrau cymdeithasol i fusnesau yn y sector preifat.

Mae ein cleientiaid a’r uwch dîm arwain eisiau gwneud gwahaniaeth a gwreiddio trawsnewid gwasanaethau a budd cymdeithasol ac economaidd ym mhob rhan o’u gweithrediadau busnes. Mae gan y tîm cynyddol o ymgynghorwyr gysylltiadau cryf â’n hagenda a’n gwerthoedd polisi cyffredinol, yn ogystal ag agendâu polisi hollbwysig yng Nghymru megis Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.

Mae arloesi a chydweithio wrth wraidd trawsnewid gwasanaethau a pherfformiad busnes. Gall ein hymgynghorwyr busnes eich helpu i greu newid ac effaith gadarnhaol.

Ein gwasanaethau ymgynghori busnes

Rydym yn cefnogi sefydliadau a’r trydydd sector i werthuso, gwella a gweithredu newid digidol ac i ddiogelu eu darpariaeth gwasanaeth at y dyfodol.

Gan weithio gydag arweinwyr cymdeithasol a gwneuthurwyr newid cadarnhaol, rydym yn cyflwyno rhaglenni, gweithdai, a Hackathons yn benodol i annog ymgysylltu, arloesi a chanlyniadau sy'n canolbwyntio ar atebion.

Rydym yn helpu sefydliadau i gyflwyno buddion ychwanegol i gymuned. Rydym yn helpu busnesau i nodi gwerth cymdeithasol oddi mewn, cysylltu eu cadwyn gyflenwi â mentrau cymdeithasol a lleol a chynorthwyo gyda gweithredu strategaeth gwerth cymdeithasol.

Rydym yn cefnogi comisiynwyr a chaffaelwyr gofal i hyrwyddo modelau darparu gwerth cymdeithasol.

Mae ein tîm yn cynnal gwerthusiad ôl-gyllid/grant ac yn darparu dadansoddiad o'r allbynnau a'r canlyniadau yn erbyn yr amcanion. Ein nod yw datgelu'r gwerth a ddarperir gan gyllid a dangos yr effaith a'r canfyddiadau.

Rydym yn cynghori sefydliadau i ddatblygu syniadau a chynlluniau busnes cryf, trwy sesiynau syniadau, ymchwil, gwerthuso, a diwydrwydd dyladwy i gynhyrchu incwm.

Gweithiodd ein tîm o gynghorwyr yn agos ar ymchwil a datblygu caffael, i gynghori'r llywodraeth ar bolisïau er budd adeiladu cyfoeth cymunedol.

Mae Cwmpas yn darparu contractau ledled Cymru gyda’r nod o effeithio ar gymunedau a gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl.

Cysylltu â ni

I gael gwybod mwy am ein gwasanaethau, ffoniwch 0300 111 5050 neu e-bostiwch commercialteam@cwmpas.coop

Cysylltu â ni
Podlediadau: Gwerth Cymdeithasol

Mae ein cyfres o bodlediadau yn archwilio beth yw gwerth cymdeithasol, beth mae'n ei olygu i wahanol ddiwydiannau a'r budd y gall gwerth cymdeithasol ei gael yn ein cymunedau.

Dysgu mwy am ein podlediadau
Hacio'r Dyfodol

Darganfyddwch sut rydyn ni wedi esblygu Hacathon y tu hwnt i'r byd technoleg i lwyfannau dinesig, iechyd ac addysgol ehangach.

Dysgu mwy am Hacio'r Dyfodol