Cymunedau Digidol Cymru

Hyder Digidol, iechyd a llesiant yw lleihau achosion o allgau digidol yn ein gwlad

Cymunedau Digidol Cymru

Nid yw 7% o oedolion yng Nghymru ar-lein

Maen nhw’n colli allan ar gyfleoedd i arbed arian, ffeindio gwaith, dysgu sgiliau a chael mynediad at wasanaethau pwysig. Mae nifer ohonynt eisoes yn ymdopi â materion fel unigedd, tlodi neu ddiweithdra – materion sy’n waeth oherwydd nad ydynt ar-lein.

Mae Cymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant yn cefnogi sefydliadau sy’n gweithio gyda phobl sydd wedi’u dieithrio’n ddigidol. Rydym ni’n eu helpu nhw i ddarparu gweithgareddau cynhwysiant digidol er mwyn sicrhau eu bod nhw’n gallu gweithio’n effeithiol a chael effaith gadarnhaol.

Mae ein cymorth yn rhad ac am ddim ac yn cynnwys:

  • Asesiad cynhwysiant digidol: Asesiad cychwynnol o’ch sefydliad er mwyn eich helpu chi i ddatblygu a darparu gweithgareddau cynhwysiant digidol.
  • Hyfforddiant digidol i staff a gwirfoddolwyr rheng flaen: Hyfforddiant i aelodau staff a gwirfoddolwyr i helpu eraill i fynd ar-lein a defnyddio’r rhyngrwyd yn effeithiol ac yn ddiogel.
  • Benthyciadau offer digidol: Benthyciadau tymor byr o offer digidol, gan gynnwys llechi, gliniaduron a Fitbits er mwyn eich galluogi chi i ddarparu gweithgareddau digidol.
  • Cymorth gwirfoddolwyr digidol: Cymorth i ddatblygu rhaglen gwirfoddoli digidol, paru sefydliadau â gwirfoddolwyr digidol a hyfforddi gwirfoddolwyr presennol. Yn ogystal, mae cyfleoedd ar gael i ymgysylltu â’n rhaglen Arwyr Digidol.
  • Achrediad cynhwysiant digidol: Mae’r Siarter Cynhwysiant Digidol yn dangos bod eich sefydliad wedi ymrwymo i fynd i’r afael ag allgáu digidol.
  • Partneriaethau: Mae croeso i bob sefydliad ymuno â’n rhwydwaith o bartneriaethau Mynd Ar-lein, sydd wedi cael eu datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid ledled Cymru. Yn ogystal, rydym yn datblygu partneriaethau rhwng sefydliadau sy’n awyddus i gydweithio er mwyn datblygu nodau cynhwysiant digidol.
Darganfod mwy
Gallwn weithio ledled Cymru gydag unrhyw sefydliad sy’n cefnogi pobl a fyddai’n elwa o fynd ar-lein. Rhaglen Llywodraeth Gymru yw DCW a ddarperir gan Cwmpas. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i’n gwefan Cymunedau Digidol Cymru neu ebostiwch digitalcommunities@cwmpas.coop
Ewch i wefan CDC