Cyhoeddi Cadeirydd newydd Cwmpas

4 Hydref 2023

Mae Cwmpas wedi cyhoeddi mai Richard Hughes yw Gadeirydd newydd y sefydliad.

Ymunodd Richard â bwrdd Cwmpas yn 2019, a elwid gynt yn Canolfan Cydweithredol Cymru, ar ôl cael profiad uniongyrchol o sut mae’r sefydliad yn llwyddo i ddiwallu anghenion cymunedau a busnesau cymdeithasol ledled y wlad. 

O Gefneithin yn Sir Gaerfyrddin ac sydd bellach yn byw yng Nghaerdydd, dechreuodd Richard ei yrfa ym myd teledu a theatr cyn symud i lywodraeth leol, gan weithio yng Nghyngor Bwrdeistref Sirol Blaenau Gwent a Phen-y-bont ar Ogwr mewn rolau uwch ar draws hamdden, y celfyddydau, diwylliant a thwristiaeth am 16 mlynedd.

Yn 2015, cymerodd rôl Prif Weithredwr Ymddiriedolaeth Ddiwylliannol Awen, swydd mae’n dal i’w chadw. Mae Richard wedi llywio’r sefydliad ers ei sefydlu i gyfnod newydd o dwf a datblygiad. 

Mae hefyd yn aelod o Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Cwm Taf Morgannwg ac yn siaradwr Cymraeg rhugl. 

Mae Richard wedi siarad am ei falchder o gael ei ethol yn Gadeirydd ar ôl cyfarfod cyffredinol blynyddol Cwmpas ddydd Gwener diwethaf. 

Dywedodd: “Byddaf yn gwneud fy ngorau i sicrhau y gall Cwmpas barhau i esblygu i chwilio am gyfleoedd newydd i fynd i’r afael â heriau heddiw ac yfory.  Ar adeg pan mae ein heconomi a’n hinsawdd yn newid yn gyflym, mae’n hanfodol bod gwerthoedd ac effaith sefydliadau, fel Cwmpas, yn yn cael eu hamlygu.” 

“Rwy’n edrych ymlaen at gefnogi’r Prif Weithredwr newydd Bethan Webber a’i chydweithwyr ar draws Cwmpas i gyflwyno’r achos dros economi decach a darparu rhaglenni sy’n arwain at gymunedau mwy teg a chynaliadwy,” ychwanegodd Richard. 

Adroddodd Richard ei ryngweithiad cyntaf gyda’r sefydliad yn ôl yn 2015 pan gafodd gefnogaeth yng Cwmpas fel Prif Weithredwr elusen a busnes cymdeithasol. 

“Roeddwn wedi bod yn chwilio am gefnogaeth a chymorth i sicrhau ein bod yn gwneud hyn fel y dylen ni, a’n bod ni’n gwneud y gorau o’n cyfleoedd.  Ac ar hyd daeth Cwmpas. Trwy dîm Busnes Cymdeithasol Cymru, deuthum o hyd i sefydliad a oedd yn wych am wrando ac a oedd yn seiliedig ar atebion.  

“Roedden nhw wir yn credu yn yr hyn roedden ni’n ei wneud yn Awen. Rwyf wrth fy modd bod ein llwyddiant yn dod yn llwyddiant iddyn nhw. Dysgais yn gyflym fod Cwmpas wedi gwneud cymaint mwy a’i fod yn fedrus wrth newid i ddiwallu anghenion cymunedau a busnesau cymdeithasol ledled Cymru. Roedd ymuno â’r bwrdd yn y lle cyntaf yn benderfyniad hawdd ac mae wedi bod yn fraint go iawn i fod yn Gadeirydd arno bellach. 

Mae Richard yn cymryd lle David Jenkins OBE fel Cadeirydd a thalodd deyrnged i’w “etifeddiaeth sylweddol”. Mae David yn arloeswr blaenllaw yn y mudiad cydweithredol ac undeb llafur, yn un o sylfaenwyr Cwmpas ac wedi bod yn aelod gweithgar o’i fwrdd rheoli ers y cyfarfod cyntaf yn 1982 a bu’n gadeirydd arno ers dechrau’r 1990au. 

Croesawodd Bethan Webber, Prif Weithredwr Cwmpas, Richard i’w swydd newydd.

“Rwy’n siarad ar ran y bwrdd cyfan pan ddywedaf ein bod yn edrych ymlaen yn fawr at weithio gyda Richard yn rhinwedd ei swydd fel Cadeirydd, yn enwedig ar adeg pan fyddwn yn wynebu heriau cymhleth sy’n datblygu o hyd yn ein cymunedau. 

“Rwy’n gwybod bod Richard yn rhannu ein hangerdd dros sicrhau newid economaidd a chymdeithasol cadarnhaol a bydd yn allweddol wrth ein cefnogi yn ein cenhadaeth i newid y ffordd y mae ein cymdeithas a’n heconomi’n gweithio.”