Astudiaethau Achos | Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Astudiaethau Achos | Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang

Fel rhan o Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang a Diwrnod Menter Gymdeithasol, rydym yn dathlu ac yn arddangos yr effaith anhygoel ar fentrau cymdeithasol o bob rhan o Gymru. Dyma bum enghraifft o fentrau cymdeithasol o bob rhan o Gymru yn cael effaith yn eu hardal…

Câr-y-Môr
Câr-y-Môr yw’r fferm gefnfor adfywiol cyntaf yng Nghymru, yn ffermio gwymon amldroffig a pysgod cregyn. Sylfaenwyd yn 2019 gan deulu o saith.
The Bike Lock
Menter gymdeithasol yw The Bike Lock sydd wedi ymrwymo i wneud Caerdydd (a thu hwnt) yn ddinas fwy egnïol, iachach a hapusach.
Creating Enterprise
Mae Creu Menter yn gwneud cynnydd mawr o ran ei genhadaeth i hyrwyddo tai cynaliadwy yng Ngogledd Cymru trwy gyfrwng ei ffatri Datrysiadau Modiwlaidd yn y Rhyl.
Eleanor Shaw, People Speak Up
Mae People Speak Up wedi dod yn achubiaeth, gan weithio gyda phobl a’u teuluoedd sy’n byw gyda, neu sydd wedi cael eu heffeithio gan ganser, dementia, unigrwydd, ynysigrwydd, gorbryder, materion iechyd meddwl ac allgáu cymdeithasol.
Outside lives
Mae Outside Lives yn cysylltu pobl sy’n byw ledled Sir y Fflint a Sir Ddinbych yng Ngogledd Cymru, gan ganolbwyntio ar wella llesiant pobl a llesiant y blaned.
With Music in Mind
With Music in Mind help tackle the loneliness epidemic in older people in South Wales through music and fun, whilst improving their physical and mental well-being.