Cais Busnes Cymdeithasol Cymru – Busnes Preifat (Pherchnogaeth Gweithiwr)

Busnes Cymdeithasol Cymru: Cais Am Gymorth gyda Pherchnogaeth Gweithiwr

Mae Cwmpas yn darparu cymorth dwys, un-i-un i fusnesau sydd ag uchelgais i symud o fodel busnes traddodiadol i berchnogaeth gan weithwyr. Byddwn yn rhoi cymorth arbenigol i chi i’w wireddu.

Mae ein tîm o gynghorwyr yn arbenigwyr mewn:

  • Cynllunio gweledigaeth a thwf
  • Ymgysylltu â rhanddeiliaid
  • Cyngor ar strwythur cyfreithiol a chorffori
  • Datblygiad y Bwrdd
  • Cynllunio busnes
  • Cynllunio ariannol

Bydd cyngor ychwanegol ar feysydd fel eiddo deallusol a chymorth masnach ryngwladol yn cael ei ddarparu drwy Busnes Cymru. Cwblhewch y ffurflen gais isod. Yn unol â’n huchelgeisiau sero net, mae Busnes Cymdeithasol Cymru yn cael ei gyflawni’n bennaf ar-lein gyda pheth darpariaeth wyneb yn wyneb. Rhowch wybod i ni os na allwch gael mynediad i gyfarfodydd ar-lein.

Cefnogaeth Ar-lein

Wedi’i ddatblygu gan Cwmpas a Llywodraeth Cymru, mae employeeownershipwales.co.uk/cy/ yn darparu rhagor o wybodaeth am opsiynau perchnogaeth gweithwyr ac astudiaethau achos. Darperir y cymorth hwn gan Cwmpas ar draws Cymru gyfan drwy Weithrediad Busnes Cymdeithasol Cymru; caiff ei ariannu gan Lywodraeth Cymru.

Sicrhewch eich bod yn cwblhau pob maes sydd wedi’i osod i (Angenrheidiol).

RHAID I CHI LENWI’R CAPTCHA AR DDIWEDD Y FFURFLEN ER MWYN BWYDO’R FFURFLEN DRWY I’R TÎM.