Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022

Ym mis Hydref eleni bydd Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn dychwelyd fel digwyddiad byw, wyneb yn wyneb yn Arena Abertawe newydd sbon.

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru 2022

Mae Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yn rhan o brosiect Busnes Cymdeithasol Cymru (BCC) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop. Darperir Busnes Cymdeithasol Cymru gan Cwmpas (enw newydd Canolfan Cydweithredol Cymru) ac mae’n rhan o wasanaeth Busnes Cymru.

Hon fydd 7fed flwyddyn Gwobrau BCC, ac rydym am dynnu sylw, yn fwy nag erioed, at dwf a photensial aruthrol y sector a’i gyfraniad hanfodol i gymunedau ledled Cymru.

Eleni mae yna 10 categori gwobrau i fentrau cymdeithasol ddewis o’u plith, gan gynnwys pedwar categori newydd sy’n adlewyrchu’r ffyrdd y mae mentrau cymdeithasol ac entrepreneuriaid cymdeithasol wedi gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i’n bywydau yn y 12 mis diwethaf.

Bydd yr holl enillwyr yn mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng Ngwobrau Menter Gymdeithasol y DU ym mis Rhagfyr.

 Categorïau

Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu am fwy na dwy flynedd, mewn unrhyw sector busnes.
Y Fenter i'w Gwylio
Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn masnachu am lai na dwy flynedd, mewn unrhyw sector busnes.
Tîm Menter Gymdeithasol y Flwyddyn
Mae’r categori hwn yn cydnabod y timau sydd, dros gyfnod o ychydig flynyddoedd hynod heriol, wedi dangos y cryfder, yr angerdd a’r gwydnwch sydd mor nodweddiadol o’r sector menter gymdeithasol.

Categorïau eraill y gall mentrau cymdeithasol eu cynnwys:

Menywod mewn Menter Gymdeithasol (newydd)
Mae’r wobr hon yn cydnabod menyw sy’n gweithio yn uwch dîm arwain menter gymdeithasol sy’n cynrychioli rhagoriaeth yn ei maes gwaith ac yn ysbrydoli a grymuso menywod eraill i gyflawni.
Profi: Effaith Gymdeithasol (newydd)
Mae'r wobr hon wedi'i chynllunio ar gyfer unrhyw fenter gymdeithasol sy'n gallu dangos yn wirioneddol a chyfathrebu eu heffaith gyda'u rhanddeiliaid. Nid yw'r wobr hon yn cymharu graddfa effaith gwahanol fentrau, ond yn hytrach eu proses mesur ac adrodd.
Trawsnewid Cymuned a Lle
Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers dros 2 flynedd ac sydd â gwreiddiau lleol, yn masnachu er budd y gymuned leol ac yn cael effaith gymunedol.
Menter Gymdeithasol Amgylcheddol (newydd)
Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu am fwy na 2 flynedd yn y sectorau gwyrdd ac amgylcheddol.
Technoleg er Budd
Yn agored i fentrau cymdeithasol sydd wedi bod yn gweithredu ers mwy na blwyddyn ac sy'n defnyddio technoleg i gyflawni effaith gymdeithasol.
Meithrin Amrywiaeth, Cynhwysiant, Cydraddoldeb a Chyfiawnder (newydd)
Agored i bob menter gymdeithasol sy'n mynd i'r afael â'r materion hyn.

Yn agored i unrhyw sefydliad trydydd sector, corff sector cyhoeddus neu fusnes preifat:

Prynu’n Gymdeithasol – Meithrin y Farchnad
Yn agored i unrhyw sefydliad trydydd sector, corff sector cyhoeddus neu sefydliad sector preifat sydd wedi gwneud ymdrechion amlwg o fewn ei sefydliad a’i gylch gwaith ei hun i greu mwy o gyfleoedd i brynu gan fentrau cymdeithasol.

Cofrestrwch eich diddordeb

Rydym yn gwahodd mentrau cymdeithasol o bob rhan o Gymru i gofrestru eu diddordeb drwy lenwi’r ffurflen isod. Dewiswch y categorïau y mae gennych ddiddordeb ynddynt, a byddwn yn anfon pecyn cais atoch yn syth i’ch mewnflwch.

Y dyddiad cau ar gyfer ceisiadau yw 1 Gorffennaf 2022

 

"(Angenrheidiol)" indicates required fields

Dewis neu dewisiadau categori(Angenrheidiol)
Dewiswch un neu fwy o gategorïau yr hoffech chi eu cynnwys
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Oes gennych chi ddiddordeb mewn dod yn Noddwr Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru?

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad y trydydd sector, corff y sector cyhoeddus neu fusnes preifat a’ch bod yn ofni colli allan, peidiwch ag ofni. Mae yna ffordd arall y gallwch chi gymryd rhan ar y daith wobrau ysbrydoledig hon.

Eleni, mae gennym ni amrywiaeth wych o ddewisiadau nawdd i chi eu hystyried o gyn lleied â £500 ar gyfer nawdd seremoni trwodd i’r prif becyn nawdd uchaf un, a mwyaf trawiadol, am swm rhesymol o £3000.

Gwobrau Busnes Cymdeithasol Cymru yw’r prif ddigwyddiad ar gyfer y sector busnes cymdeithasol yng Nghymru, ac mae bob amser yn denu nifer fawr o gynrychiolwyr, gan gynnwys staff ac aelodau bwrdd y sector busnes cymdeithasol, uwch weision sifil, cyfarwyddwyr awdurdodau lleol a chyfryngwyr cymorth busnes o bob cwr o Gymru.

Os oes gennych chi ddiddordeb mewn noddi neu’n gwybod am sefydliad a allai fod â diddordeb, yna cysylltwch â Mike Erskine, Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Digwyddiadau yn Cwmpas: mike.erskine@cwmpas.coop / 07464548058.

Ein noddwyr